Rana intervencija za djecu s oštećenjem vida u edukacijskoj rehabilitaciji – prikaz programa

Govoreći o nužnosti rane intervencije za djecu s oštećenjem vida, moramo uzeti u obzir nekoliko bitnih čimbenika koji utječu na razvoj djeteta s oštećenim vidom. U prvom redu to je modalitet učenja kod ove djece. Dijete s oštećenjem vida ima znatno promijenjen način učenja o pojavama iz okoline. U prikazu programa rane intervencije koji se provodi u sklopu Odjela za djecu s oštećenjem vida pri OŠ Pećine u Rijeci, dan je prikaz svih djelatnosti koje uključuje program. Osim samog prikaza pojedinih djelatnosti dani su i razlozi za pokretanje programa ovakve vrste. Također su opisane potrebe djece s oštećenjem vida i njihovih obitelji, te u kojoj mjeri ih ovaj program može zadovoljiti. Na kraju se iznose smjernice za budući rad koji može unaprijediti njegovu kakvoću.

Ključne riječi: DIJETE, PREDŠKOLSKO; OŠTEĆENJE VIDA – terapija; RANA INTERVENCIJA (EDUKACIJA); RAZVOJ PROGRAMA
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 54, No 1, siječanj - ožujak 2010
Autori: T. Šupe
Referenca rada:
DOI:

Opširnije