Sinehije labija i infekcija u prepubertetskih djevojčica

Ocijeniti povezanost prethodne infekcije s učestalošću pojave sinehija labija u prepubertetskih djevojčica, utvrditi učinkovitost lokalne estrogene terapije te analizirati pozitivne mikrobiološke nalaze briseva vulve/vagine uzetih nakon provedene terapije. Metode: Studija je uključila 88 djevojčica u dobi od 3 mjeseca do 10 godina, koje su upućene u Ambulantu za dječju i adolescentnu ginekologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb, od 2005.-2007. godine. Anamnestički podatci od prethodne infekcije dobiveni su od roditelja. Kod svih djevojčica provedena je lokalna terapija estrogenom kremom dva puta na dan. Kontrolni pregledi obavljeni su nakon 2 i/ili 4 tjedna, ovisno o dužini trajanja terapije. Nakon terapije uzeti su brisevi vulve ili vagine i poslani na mikrobiološku analizu. Rezultati: Od 88 djevojčica uključenih u studiju 28 (31,3%) nije se javilo na kontrolu, pa su isključene iz studije. Od 60 djevojčica u 27 (45%) je dobiven podatak o preboljeloj respiratornoj ili urinarnoj infekcije tijekom 3 mjeseca prije pregleda. U 45/60 (60%) djevojčica riječ je bila o kompletnoj aglutinaciji malih usnica, ali bez urinarnih smetnji, a u preostalih 15/60 posrijedi je bila djelomična aglutinacija. Nakon 2 tjedna lokalne terapije do potpune rezolucije došlo je u 16/60 (26,7%), nakon 4 tjedna u 30/60 (50%), a u 14/60 (23,3%) nakon terapije u trajanju od 4-6 tjedana. Od 60 djevojčica mikrobiološkom pretragom izolirano je 27 (45%) uzročnika. Recidiv se javio u 20/60 (33,3%) djevojčica i najčešće mu je prethodila respiratorna infekcija. Zaključak: Lokalna estrogena terapija metoda je izbora za sinehije labija u prepubertetskih djevojčica, ali najmanje u trajanju od 4 tjedna. Recidiv je čest i obično povezan s infekcijom, najčešće respiratornom ili urinarnom. Za sprječevanje recidiva preporuča se primjena lubrikanta između malih usnica još 6 mjeseci nakon terapije te u vrijeme prisutne infekcije.

Ključne riječi: VULVA; SINEHIJA LABIJA; INFEKCIJA
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 54, No 1, siječanj - ožujak 2010
Autori: N. Šikanić Dugić, N. Pustišek, V. Hiršl Hećej, A. Lukić Grlić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije