Pseudokolinesteraza u djece s virusnim meningitisom

Aktivnost pseudokolinesteraze (PChE) u likvoru i plazmi određena je u 30-ero djece; u 15-ero bolesnika s akutnim virusnim meningitisom i 15-ero bolesnika kontrolne skupine s prisutnim znacima meningealnog sindroma (kočenje vrata, pozitivan Kernigov znak), u kojih kasnijom dijagnostičkom obradom nije bila dokazana infekcija središnjeg živčanog sustava. Također je određena i koncentracija ukupnih bjelančevina u likvoru. Aktivnost PChE-a i koncentracija bjelančevina u likvoru djece s virusnim meningitisom značajno je viša u odnosu na vrijednosti kontrolne skupine (P<0,001), dok se aktivnost PChE-a u plazmi nije promijenila. Pseudokolinesteraza se sintetizira u jetri i njena povišena aktivnost u likvoru bolesnika s virusnim meningitisom upućuje na oštećenje krvno-moždane barijere i može biti dodatni dijagnostički pokazatelj u djece s virusnim meningitisom. UVOD
Pseudokolinesteraza (PChE) je enzim (EC 3.1.1.8) koji se sintetizira u jetri i distribuira u plazmu i različita tkiva. To je slo_eni protein molekularne mase od 345000-371000 daltona (1). Najviše je rasprostranjen u plazmi, a nalazi se i u središ njem živčanom sustavu – mozgu i likvoru (2).
PChE hidrolizira različite kolinske estere ali primarno butirilkolin. Fiziološ ka uloga enzima je još i sad nepoznata, a moguća je uloga PChE-a u metabolizmu lipida, posebice triglicerida (3, 4). Promijenjena aktivnost PChE-a u likvoru izmjerena je u bolesnika s različitim neurološ kim bolestima. Tako je primjerice poviš ena enzimska aktivnost u bolesnika s meningitisom bakterijske etiologije te u bolesnika s hidrocefalusom (5). Zabiljež ene su, međutim, i nepromijenjene vrijednosti u odraslih bolesnika s bakterijskim meningitisom (6). Na ovo istraživanje su nas naveli različiti podatci o aktivnosti PChE-a u likvoru bolesnika s meningitisom uzrokovanim bakterijskom infekcijom (5, 6), te još neispitana aktivnost enzima u likvoru djece s virusnim meningitisom.
ISPITANICI I METODE
Sva ispitivanja provedena su u skladu s etičkim standardima Helsinške deklaracije i odobrena su od etičkog povjerenstva. Ispitivanje obuhvaća tridesetero djece u dobi od 6-12 godina. Aktivnost PChE-a u plazmi i likvoru određena je u 15-ero bolesnika s akutnim virusnim meningitisom i 15-ero bolesnika sa znacima meningealnog sindroma (kontrolna skupina), u kojih kasnijom dijagnostičkom obradom nije bila dokazana infekcija središ njeg živčanog sustava. U likvoru bolesnika određena je i koncentracija ukupnih bjelančevina. Pri prijmu u bolnicu u svih bolesnika istodobno su uzeti uzorci venske krvi i likvora u sklopu standardne dijagnostič ke obrade. Aktivnost PChE-a u likvoru i plazmi izmjerena je spektrofotometrijskom metodom po Ellmanu (7), a kao supstrat je rabljen butiriltiokolin (Sigma Chem Co, St Louis, USA). Koncentracija bjelančevina u likvoru odredila se spektrofotometrijskom analizom, reagensom Pyrogalol red na aparatu Behring Dimension. Statistička analiza učinjena je Studentovim t - testom.


REZULTATI
Rezultati su prikazani u tablici 1. U likvoru bolesnika s virusnim meningitisom aktivnost PChE-a je viša u odnosu na kontrolnu skupinu (P<0,001), dok se aktivnost enzima u plazmi nije zna- čajno promijenila. Koncentracija ukupnih bjelančevina u likvoru djece s virusnim meningitisom veća je u odnosu na koncentraciju bjelančevina djece kontrolne skupine (P<0,001).
RASPRAVA
Koncentracija tvari u likvoru je konstantna i kroz krvno-moždanu barijeru regulirana procesima difuzije, olakšane difuzije, aktivnog transporta i pinocitoze. Različiti neurotransmiteri se nalaze u vrlo niskoj koncentraciji u likvoru. Bjelančevine u likvoru potječu uglavnom iz krvi, a njihova koncentracija je oko 200 puta niža nego u krvi. Prijelaz bjelančevina iz krvi u likvor ovisi o njihovoj molekular- noj masi (ili hidrodinamičkom radijusu). Od mnogobrojnih enzima u krvi danas dijagnostič ku vrijednost imaju laktat dehidrogenaza i kreatinin fosfokinaza. Oba enzima imaju povišenu vrijednost u likvoru bolesnika s bakterijskim meningitisom, dok u bolesnika s virusnim meningitisom laktat dehidrogenaza ima normalnu vrijednost (8). C-reaktivni protein (CRP) u serumu također može biti značajan laboratorijski pokazatelj u diferencijalnoj dijagnozi meningitisa uzrokovanog Gram negativnim uzročnicima virusnog meningitisa u djece starije od 3 mjeseca (9). U nekim studijama CRP vrijednost je mjerena i u likvoru bolesnika s bakterijskim meningitisom. Budući da se CRP sintetizira u jetri, njegova koncentracija u likvoru je odraz promijenjene krvno-moždane barijere (10, 11). O podrijetlu PChE-a u likvoru postoje dvije pretpostavke. U likvoru odraslih bolesnika i djece s bakterijskim meningitisom izmjerena je povećana aktivnost PChE-a. Povišena vrijednost se objašnjava promijenjenom propusnosti krvno-moždane barijere i prijelazom PChE-a iz plazme u likvor (5, 6). T o r n e l smatra da prisutnost PChE-a u likvoru može biti i rezultat neuronske sekrecije (12). U našim mjerenjima zabiljež ili smo aktivnost PChE-a u kontrolnoj skupini, čime se ne isključuje mogućnost sinteze enzima unutar središnjeg živčanog sustava. Porast PChE-a u likvoru bolesnika s virusnim meningitisom zajedno s ukupnim bjelančevinama upućuje na prijelaz enzima iz plazme u likvor zbog oštećenja krvno-moždane barijere. Rezultat naših mjerenja aktivnosti PChE-a u djece s akutnim virusnim meningitisom sukladan je onima izmjerenim u bolesnika s meningitisom bakterijske etiologije (5, 6). Određivanje aktivnosti PChE-a u likvoru može biti korisno kao još jedan dijagnostič ki pokazatelj u djece s meningitisom i kompromitiranom krvno-moždanom barijerom.
LITERATURA
1. Lockridge O, Eckerson HW, La Du BN. Interchain disulfide bonds and subunit organization in human serum cholinesterase. J Biol Chem 1979; 254:324-30.
2. Rao RV, Gynanmuthu C, Belasubrainian AS. Human cerebrospinal fluid acethyl cholinesterase and butyrylcholinesterase. Evidence for identity between the serum and cerebrospinal fluid butyrylcholinesterase. Clin Chim Acta 1989;183:135-46.
3. Kutty KM, Redheendran R, Murphy D. Serum cholinesterase:function in lipoprotein metabolism. Experientia 1977;33:420-2.
4. Popović Lj, Orešković K, Kunec-Vajić E, Županč ić B, Petrunić M. The relation between plasma lipid levels and pseudocholinesterase activity in hypothyroidism. Horm Metab Res 1998;30:137-40.
5. Johnson S, Domino EF. Cholinergic enzymatic activity of cerebrospinal fluid of patients with various neurologic diseases.Clin Chim Acta 1971;35: 421-8.
6. Tornel PL, Vidal CJ. CSF acetyl and butyryl cholinesterase activities in children with bacterial meningitis. Lancet 1991;16;337:440.
7. Ellman GL, Courtney KD, Andres V Jr, Feather-Stone RM. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochem Pharmacol 1961;7:88-95.
8. Babić T, Barac B, Trbojević-Čepo M. Indikacije i ograničenja neurokirurških dijagnostičkih pretraga. U: Barac B i sur. Neurologija, Medicinska biblioteka, Naprijed, Zagreb 1992;61-5.
9. Sormunen P, Kallio M.J.T, Kilpi T, Peltola H. C-reactive protein is useful in distinguishing Gram stain negative bacterial meningitis from viral meningitis in children. J Pediatr 1999;134: 725-9.
10. Gray BM, Simmons DR, Mason H, Barnum S,Volanakis JE. Quantitative levels of C-reactive protein in cerebrospinal fluid in patients with bacterial meningitis and other conditions. J Pediatr 1986; 108:665-70.
11. Stearman M, Southgate HJ. The use of cytokine and C – reactive protein measurements in cerebrospinal fluid during acute infective meningitis. Ann Clin Biochem 1994;31:255-61.
12. Tornel PL, Suez-Valero J, Vidal CJ. Ricinus communis agglutinin 1 reacting and non-reacting butyryl cholinesterase in human cerebrospinal fluid. Neurosci Lett 1992;145:59-62.

Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 49, No 2, travanj - lipanj 2005
Autori: Lj. Popović, L. Mikecin, I. Fattorini, B. Župančić, M. Peklić
Referenca rada:
DOI: