Minimalno invazivna urološka kirurgija dječje dobi - Što možemo učiniti danas?

Urološka minimalno invazivna kirurgija danas se u većini centara rutinski primjenjuje za bazične operativne zahvate. U posljednje vrijeme počinje njena sve veća primjena u složenijim operativnim zahvatima u odabranim centrima diljem svijeta. Iznosimo pregled urološke patologije koja se trenutno liječi minimalno invazivnim pristupkom te izdvajamo pojedine relevantne članke o kojima se raspravljalo i usporedilo s iskustvom Klinike za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Od početka primjene minimalno invazivne kirurgije u Klinici za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb operirano je više od 1300 djece različite urološke patologije. primijenjena su tri pristupa: transperitonealni, retroperitonelani i transvezikalni. Najveći broj operacija pripada endoskopskom liječenju vezikoureteralnog refl uksa (VUR-a). Indikaciju za primjenu minimalno invazivnih postupaka osim VUR-a imaju nepalpabilni testisi, varikokela, nefrektomija te adrenalektomija. Čak i najsloženije urološke operacije mogu se izvoditi služeći se minimalno invazivnim pristupom, premda većina opisanih slučajeva pripada kategoriji „case report-a“. U posljednje vrijeme svjedoci smo mnogih publikacija o ablativnoj i rekonstruktivnoj minimalno invazivnoj kirurgiji. Transperitonealni i retroperitonelani pristup primjenjuju se s približno istim rezultatima. Transvezikoskopska kirurgija trebala bi se brzo razvijati i postati standardni pristup za Cohenovu reimplantaciju. Smatra se da će tehnički napredak osigurati priliku pedijatrijskim urolozima za razvijanje minimalno invazivnih postupaka.
Ključne riječi: minimalno invazivna kirurgija, dječja urologija, transperitonelani pristup, retroperitonealni pristup, transvezikalni pristup
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 60, No 3, srpanj-rujan 2016
Autori: B. Župančić, M. Bašković, S. Višnjić, I. Vukasović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:91-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.14

Opširnije