Ispiranje bronha surfaktantom kao metoda liječenja atelektaze u jedinici intenzivnog liječenja djece

Cilj je bio ispitati učinak bronhoskopske primjene razrjeđenog surfaktanta u liječenju atelektaze u djece. U ovu prospektivnu studiju je bilo uključeno 18 djece na mehaničkoj ventilaciji koja su neuspješno liječena fi zikalnom terapijom i bronhoskopskom aspiracijom. U devetoro bolesnika je nakon bronhoskopske aspiracije apliciran surfaktant u bronh zahvaćenog pluća, dok je u drugih devetoro aplicirana jednaka količina fiziološke otopine. Mjereni su parametri plućne funkcije, PEEP, OI, a radiološka analiza rtg snimki provodila se prije aspiracije te 6 i 12 sati nakon ispiranja. U obje skupine većina mjerenih parametara pokazala je poboljšanje u odnosu na osnovne vrijednosti. Skupina kojoj je apliciran surfaktant pokazala je značajno poboljšanje u usporedbi s drugom skupinom. Najznačajniji učinak surfaktanta pokazao se na mjerenjima provedenim 12 sati nakon aplikacije (p<0,001 u obje skupine): PEEP 5.22 (SD 0,44) u skupini ispiranoj fi ziološkom otopinom prema 3.44 (SD 0,73) u skupini ispiranoj surfaktantom; OI 3,84 (SD 1,13) naspram 2,1 (SD 0,38); srednji talk u dišnom putu (MAP) 8,56 (SD 0,88) naspram 6,33 (SD 0,5). U zaključku, bronhoskopska aspiracija učinkovita je metoda u liječenju atelektaze u jedinici intenzivnog liječenja djece. Terapijski učinak ispiranja bronha razrjeđenim surfaktantom u takve djece mora se potvrditi u daljnjim istraživanjima na većem uzorku.
Ključne riječi: bronhoalveolarno ispiranje; plućni surfaktant; plućna atelektaza; jedinica intenzivnog liječenja djece
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: M. Karaman Ilić, G. Madžarac, I. Babić, B. Milavić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:32-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.6

Opširnije