Pasivno pušenje i poremećaji dišnog sustava u djece

Iako je brojnim istraživanjima dokazan štetan utjecaj pasivnog pušenja na dišni sustav djece, činjenica je da značajan broj roditelja i dalje izlaže svoju djecu duhanskom dimu. Glavni cilj ovog preglednog članka je upozoriti na štetne posljedice pasivne izloženostiduhanskom dimu na dišni sustav u dječjoj dobi te utvrditi koji bi bili mogući mehanizmi njihovog nastanka. Brojnim epidemiološkim istraživanjima dokazano je da su djeca izložena pasivnom pušenju sklonija infekcijama dišnog sustava, imaju povećanu učestalost poremećaja plućne funkcije i astme, kao i statistički značajno nižu motoričku spremnost i fi zičku kondiciju od djece čiji roditelji nisu pušači. Dokazano je da čak djeca majki koje su pušile tijekom trudnoće kasnije u djetinjstvu imaju povećani rizik za pojavu bolestidišnog sustava. Podatci o štetnim učincima duhanskog dima trebali bi pomoći u javno zdravstvenim aktivnostima usmjerenim prema smanjenju izloženosti djece pasivnom pušenju i svih negativnih utjecaja izloženosti pasivnog pušenja na zdravlje djece.
Ključne riječi: pasivno pušenje; dišni sustav; dijete
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: I. Pavić, I. Golmajer Vlahović, I. Pavić, M. Čurlin
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:25-31
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.5

Opširnije