Vizualno funkcioniranje djece sa spastičnom cerebralnom paralizom

Cerebralna paraliza je neurološki razvojni poremećaj motoričke kontrole položaja i pokreta tijela, često udružen s drugim teškoćama, od kojih je jedno i oštećenje vida. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi razinu funkcionalnog vida (vizualno funkcioniranje) djece sa spastičnom cerebralnom paralizom. Daljnji cilj bio je utvrditi povezanost između vidnih funkcija (oštrine vida i kontrastne osjetljivosti) i vizualnog funkcioniranja. U uzorak je uključeno 70-ero djece sa spastičnom cerebralnom paralizom, srednje dobi 4,8 godina. Procjena oštrine vida i osjetljivosti na kontraste obavljena je preferencijalnim testovima, a razina funkcionalnog vida procijenjena je kroz četiri područja: zadatci izbliza, komunikacija, orijentacija i kretanje te svakodnevne vještine. Rezultati pokazuju kako znatan broj djece sa spastičnom cerebralnom paralizom ima teškoća u svim područjima vizualnog funkcioniranja, a osobito u području komunikacije. Uz nedostatno razvijenu vidnu oštrinu, prisutan je i smanjen prag kontrastne osjetljivosti. Oštrina vida i osjetljivost na kontraste značajno su povezane samo s vizualnim funkcioniranjem prilikom rješavanja zadataka izbliza (rs=0,267; p=0,049 / rs=0,444; p=0,001). Osjetljivost na kontraste značajno je povezana i s uporabom vida u vještinama svakodnevnog života (rs=0,432; p=0,002). Djeca sa spastičnom cerebralnom paralizom mogu razviti teškoće u vizualnom funkcioniranju, osobito u situacijama zamjećivanja vizualnih naznaka u komunikaciji. Procjena funkcionalnog vida trebala bi biti nužan element procjene i habilitacije djeteta sa spastičnom cerebralnom paralizom.

Ključne riječi: oštećenje vida; oštrina vida; osjetljivost na kontraste; cerebralna paraliza; rehabilitacija; dijete, predškolsko
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Alimović S., Katušić A
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:107-13
DOI:

Opširnije