IX. Kongres Hrvatskog pedijatriskog društva

Od 6. do 9. listopada 2010. u Požegi su održani IX. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva (HPD) i VIII. kongres Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara. Kongres su izvrsno organizirali mr. sc. V l a d o D r k u l e c, dr. med. i njegovi kolege te suradnici s Odjela za dječje bolesti OB Požega. Na kongresu je sudjelovalo 358-ero pedijatra i 159 medicinskih sestara, pa je to najposjeć eniji kongres HPD-a održan do sada. Nazočni su bili i predsjednici nacionalnih pedijatrijskih društava Slovenije, Austrije, Mađarske i Bosne i Hercegovine: dr. I v a n Vi d m a r, profesor W i l - h e l m K a u l f e r s c h, profesor L a s z - l o S z a b o i dr. Ž e l j k o R o n č e v i ć. Dr. Ivan Vidmar je na ovom kongresu proglaš en za prvog začasnog člana HPD-a. Uvodna predavanja su održali ugledni gostujući predavači. Profesor S h i m o n B a r a k iz Tel Aviva prikazao je aktualno stanje u primarnoj pedijatriji u Europi. Profesor F a b r i z i o S i m o n e l l i iz Firence razložio je teškoće s kojima se moraju nositi djeca koja borave u bolnici. Profesor Wi l h e l m K a u l f e r s c h prikazao je rad Europaen Paediatric Associationa i aktivno sudjelovanje HPD-a u njegovu radu. Zatim je predstavio kongres Europaediatrics koji će se održati u Beču, u lipnju 2011. Profesor J u l i j e M e š - t r o v i ć prikazao je stanje u hrvatskoj pedijatriji, posebice u odnosu na pojavu novih bolesti u djece. To su bolesti koje su se javile kao posljedica procesa industrijalizacije, urbanizacije i globalizacije u dvadesetom stoljeću. Nove bolesti u djece nameću pedijatrima nove izazove i veliku odgovornost, jer je pedijatar zastupnik dječje dobrobiti. Naime, samo pedijatar je educiran voditi interdisciplinarni tim, koji treba skrbiti o raznim vidovima socijalne i zdravstvene potpore djeci, što zahtijeva edukaciju i suradnju svih stručnjaka koji o njima skrbe. Predstavnici hrvatskih pedijatrijskih subspecijalističkih društava i sekcija izlož ili su predavanja sa smjernicama i preporukama društava i sekcija. Njihovi članci su tiskani u suplementu časopisa Paediatria Croatica. Isti članci će biti objavljeni i na mrežnoj stranici HPD-a. Za kongres je prijavljen veliki broj izvornih radova. Broj i kakvoća radova su jasan pokazatelj izuzetnog znanstvenog i stručnog stvaralaštva hrvatskih pedijatara. Između prijavljenih radova Upravni odbor je odabralo njih 20, koji su prikazani usmenim priopćenjem, a 130 radova je prikazano u obliku postera. Na svečanoj večeri su proglašeni najbolji radovi, a nagrade su primili njihovi prvi autori: doc. dr. sc. A l e n k a G a g r o, nagrada za usmeno priopćenje (KB „Sestre Milosrdnice“, Klinika za dječje bolesti, Klinika za pedijatriju), mr. sc. Ma r i j a R a d o - n i ć, dr. med. (Pedijatrijski odjel, OB Dubrovnik) i mr. sc. B r a n k a P o l i ć, dr. med. (Klinika za dječje bolesti, KBC Split) za najbolji poster. U svečanom dijelu kongresa progla- šena su tri dobitnika nagrade za najbolje radove objavljene u znanstvenim časopisima u razdoblju između dva kongresa. Nagrađeni su radovi prof. dr. sc. I v e B a r i ć a, dr. med. (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb), doc. dr. sc. L j e r k e C v i - t a n o v i ć Š o j a t (Klinika za pedijatriju, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb), dr. med. i dr. sc. G o r d a n e J a k o - v l j e v i ć, dr. med. (KB „Sestre Milosrdnice“, Klinika za dječje bolesti, Klinika za pedijatriju). Autori su nagrađene radove prikazali u plenarnim predavanjima, za što su nagrađeni pohvalnicama HPD-a i dugotrajnim srdačnim pljeskom pohvale prisutnih kolega. Na isti način su prikazani i radovi mladih pedijatara. Nagradu „Ernest Mayerhofer“ dobila je I v a H o j s a k, dr. med. (KB „Sestre Milosrdnice“, Klinika za dječje bolesti, Klinika za pedijatriju), a nagradu „Radovan Marković“ Ta m a r a Ž i g m a n, dr. med. (Klinika za pedijatriju, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb). Popis nagrađenih radova je sljedeći: I. Barić: Inherited disorders in the conversion of methionine to homocysteine. J Inherit Metab Dis 2009;32: 459–471. Lj. Cvitanović-Šojat, I. Bielen, A. Sruk, M. Kosiček, M. Planjar-Prvan, R. Baraba, B. Bergman-Marković, S. Butković-Soldo. Social and medical care of preschool children with epilepsy in Croatia: population-based survey. Eur J Paediatr Neurol 2010;14:73-77. G. Jakovljević, S. Čulić, J. Stepan, A. Bonevski, S. Seiwerth. Vascular endothelial growth factor in children with neuroblastoma: a retrospective analysis. J Exp Clin Cancer Res 2009, 28:143. I. Hojsak, S. Abdovic, H. Szajewska, M. Milosevic, Ž. Krznarić, S. Kolaček. Lactobacillus GG in the prevention of


nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. Pediatrics 2010; 19:e1171-e1177 T. Žigman, R. Gjergja-Juraški, Lj. Cvitanović-Š ojat. Znamo li dovoljno o pinealnoj žlijezdi? Neurološki simptomi koji su doveli do nalaza asimptomatske pinealne žlijezde. Paediatr Croat 2010;54 (Supl 1):182-185. Zahvalnice za osobit i trajni doprinos unaprjeđenju zdravstvene zaštite djece i pedijatrijske struke u Republici Hrvatskoj dobili su bivši predsjednici HPD-a, prof. dr. sc. V l a d o O b e r i t e r, prof. dr. sc. D u š k o M a r d e š i ć, prof. dr. sc. Ml a - d e n K r i ž i prof. dr. sc. J o s i p G r - g u r i ć, kao i dugogodišnji voditelj Hrvatske pedijatrijske škole prof. dr. sc. L i - v i o B a l a r i n.
Na kraju kongresa su održana dva okrugla stola s temama od općeg zanimanja. Na okruglom stolu „Primarna pedijatrijska zaštita“ govorilo se o odgovornosti pedijatra u održavanju zdravlja djece, posebice prevencijskim postupcima. Prikazane su teškoće u radu pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i perspektive organizacije primarne pedijatrijske zaštite u Hrvatskoj. Moderatori tog okruglog stola bili su dr. u r đ a Š p a n o - v i ć, dr. M i r j a n a Ko l a r e k K a - r a k a š i dr. sc. I r e n a B r a l i ć. Moderatori okruglog stola „Sprječavanje • ozljeda u djece i predstavljanje nacionalnog programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi“ bili su doc. dr. sc. A i d a M u j k i ć i prof. dr. sc. J u l i j e M e š - t r o v i ć. Ozljede su najvažniji uzrok smrti u djece starije od godine dana, pa je njihovo sprječavanje među prvenstvenim ciljevima svakog suvremenog društva. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, policije te pedijatri, liječnici obiteljske medicine i predstavnici civilnih udruga. Tijekom cijelog kongresa razmatrani su različiti aspekti zdravstvene zaštite djece, a opće stajalište sudionika kongresa sukladno je zaključcima Europskog pedijatrijskog društva (The EPA / UNEPSA Committee on Challenges and Goals of Paediatrics in the 21st Century. Acta Paediatr 2010;99:13–18. Idealno je da pedijatar provodi zdravstvenu zaštitu djece od rođenja do kasne adolescencije, što uključuje i važan polož aj u trudnoći i ranoj odrasloj dobi. Granice primarne zdravstvene zaštite djece trebaju biti određene djetetovim tjelesnim i razvojnim stanjem, a ne samo kronološkom dobi.
Pedijatri moraju imati najvažniju ulogu u određivanju mjera preventivne medicine i praćenja zdravstvene zaštite djece na nacionalnoj razini, kao i u primjeni zdravstvene politike.

prof. dr. sc. Julije Meštrović predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva

SVI PEDIJATRI NA KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB U KLAIĆEVOJ ZAVRŠILI APLS

Međunarodni tečaj Advanced Paediatric Life Support (APLS) u organizaciji Jedinice intenzivnog liječenja djece KBC Split i Advanced Life Support skupine (ALSG) iz Manchestera trodnevna je strukturirana edukacija namijenjena liječ- nicima. Tečaj pruža praktično i teorijsko znanje vezano za zbrinjavanje ozbiljno bolesnog djeteta. Vježbe iz osnovnih postupaka oživljavanja, kao i složeniji scenariji o zamišljenim kliničkim situacijama provode se na lutkama, a polaznici imaju ulogu članova medicinskog tima koji, uz uporabu uređaja i opreme, primjenjuju stečena znanja i vještine. Podjednaka se pozornost posvećuje teškim bolestima koje ugrožavaju život, kao i ozljedama, koje su danas u razvijenim zemljama (pa tako i u Hrvatskoj) vodeći uzrok smrtnosti u djece. Tečaj Životno ugroženo dijete, koji također organizira Jedinica intenzivnog liječenja djece KBC Split, namijenjen je medicinskim sestrama, a strukturom je vrlo sličan APLS-u.
Pohađanje tečajeva reanimacije obveza je svih pedijatara, koji onda moraju promicati tečajeve u društvenoj zajednici te educirati samu djecu i skupine koje rade s njima (poput roditelja, nastavnika i odgojitelja).* U mnogim zemljama (Norveš ka, Švedska, Velika Britanija, Nizozemska, Belgija, Slovenija, Grčka) tečaj APLS pohađaju svi pedijatri koji rade u bolnicama gdje se očekuje dolazak životno ugroženih bolesnika, kao i svi liječnici na hitnoj pomoći. Radi pružanja što stručnije i bolje zdravstvene skrbi u hitnim situacijama**, na Klinici i za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj (KB „Sestre milosrdnice“) takođ er je odlučeno dodatno educirati sve pedijatre i medicinske sestre koji dežuraju i rade na odjelima s teško bolesnom djecom. U tome smo i uspjeli tijekom proteklih dviju godina, zahvaljujući izvrsnoj suradnji s organizatorima tečaja APLS, kao i donatorima koji su nam financijski pripomogli (Pliva Hrvatska d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o., Solpharm d.o.o.).

Prema navodima iz literature**, pohađ anje tečajeva reanimacije poboljšava zdravstvenu skrb u hitnim situacijama. Klinika za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj je prva pedijatrijska klinika u Hrvatskoj u kojoj je cjelokupno zdravstveno osoblje koje sudjeluje u liječenju neposredno životno ugrožene djece završilo tečajeve APLS i Životno ugroženo dijete. Postignuti stupanj edukacije će doprinijet će kakvoći i rada cijele naše Klinike, a znanje i vještine redovito ćemo održavati te na isti način nastaviti izobrazbu mladih pedijatara.

Višnja Tokić, Zdenka Pleša-Premilovac, Sanja Kolaček, Julije Meštrović

28. SEMINAR “HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA”
Split, 11. – 15. travanj 2011. godine

Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske, opće i obiteljske medicine te medicinskim sestrama u zaštiti djece. Škola je kroz proteklih 27 godina stekla zavidnu reputaciju kao neophodni vid stručnog usavršavanja nužnog za samostalni rad na poslovima zdravstvene zaštite djece.

Na programu ovogodišnjeg seminara su slijedeće teme:
INFEKTOLOGIJA Moderatori - doc. dr. sc. Ivo Ivić
doc. dr. sc. Goran Tešović
NEONATOLOGIJA Moderatori - doc. dr. sc. Boris Filipović-Grčić
doc. dr. sc. Emilja Juretić
DERMATOLOGIJA Moderatori - prim. mr. sc. Slobodna Murat-Sušić
prof. dr. sc. Neira Puizina-Ivić
SEMINAR ZA MEDICINSKE Moderatori - vms. Dragica Beštak
SESTRE prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Škola se održava u prostorijama hotela “Marjan”.
Molimo poštovane kolegice, kolege i medicinske sestre da na priloženoj prijavnici najave svoj dolazak, kako bi na vrijeme mogli pripremiti potreban broj tiskanih Zbornika.
Kotizacija: 1.000,00 kuna (uključen PDV)

Za sve potrebne informacije obratite se:
Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Klinika za dječje bolesti, Klinička bolnica Split
21000 Split, Spinčićeva 1
Tel. 021/556-303; Fax. 021/556-590
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.kbsplit.hr/hpps.htm

“7th ISABS CONFERENCE IN FORENSIC, ANTHROPOLOGIC AND MEDICAL GENETICS”

June 20 – 24, 2011, Bol, Island of Brač, Croatia, Bluesun Hotel Elaphusa Organized by: International Society for Applied Biological Sciences Co-organized by: University of New Haven, The Henry C. Lee Institute of Forensic Science, University of Split, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, University of Rijeka Abstract submission deadline March 1, 2011.

Topics:
• Genome-based applications in forensic science; • Forensic DNA phenotyping; • Forensic DNA databases; • Genetic analysis of forensic non-human material; • Forensic and comparative genetics; • Molecular anthropology; • Analysis of ancient DNA; • DNA analysis in victims of mass disasters; • Genetic basis of disease; • Personalized genomics; • Molecular diagnostics: current technology and applications; • Molecular therapy; • Best practices in translational & personalized medicine

Workshop
• Prenatal diagnostics; • Protein glycosylation in diagnostics and therapy; • Biomathematical Modeling in Clinical Development of Dendritic Cell Cancer Immunotherapy; • Legislation pertinent to DNA databases; • DNA autopsy in unexplained deaths

Contact: ISABS, Domobranska 21, HR-10000 Zagreb, Croatia
Phone/Fax: ++385 1 3702 961, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , www.isabs.hr

V. HRVATSKI KONGRES HUMANE GENETIKE
20. – 24. lipanj 2011. Hotel Elaphusa, Bol na Braču


Organizator: Hrvatsko društvo za humanu genetiku
Teme:
1. Genetska epidemiologija, populacijska genetika, antropologija
2. Prenatalna dijagnostika
3. Citogenetika
4. Rijetke bolesti - prevencija, istraživanja, dijagnostika i liječenje
5. Molekularna i biokemijska osnova monogenskih i multifaktorskih bolesti
6. Genomika, proteomika, bioinformatika
7. Klinička genetika i genetsko savjetovanje
8. Genetika raka

Kontakt: Dr. med. Ljubica Odak, tajnica Hrvatskog društva za humanu genetiku KB Sestre Milosrdnice, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, 10000 Zagreb, Mob/fax: ++385 98 803 836; ++385-1-4600 160
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , www.humana-genetika.hr

44th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC NEPHROLOGY

14 – 17 September 2011, Dubrovnik, Cavtat, Hotel Croatia
European Society for Paediatric Nephrology, Croatian Society for Pediatric Nephrology
Contact: Daria Papo, +385 (0)1 2444 333
www.espn2011.com
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: