XX. Simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju s međunarodnim sudjelovanjem, Požega, 11. i 12. svibnja 2007.

U Požegi, slikovitom gradiću bogate povijesti, 11. i 12. svibnja održan je XX. simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju s međunarodnim sudjelovanjem cijenjenih kolega iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Glavna tema simpozija ove godine bili su dijagnostički i terapijski postupnici u dječjoj astmi. Simpozij su, uz predsjednika Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju, otvorili doc. dr. B a n a c, gradonačelnik grada Požege mr. sc. M a r i j a n C e s a r i k i kolega V l a d o D r k u l e c uz prigodni program. Stručni dio sastanka počeo je nizom izuzetno zanimljivih predavanja s prijedlogom dijagnostičkog postupnika za ponavljajuć e piskanje u male djece (I v k o - v i ć - J u r e k o v i ć), astmu u djece (R i c h t e r), funkcionalne plućne dijagnostike u djece s astmom (P a v l o v), kožna ubodna testiranja (R a d o n i ć), terapiju akutne astme (A h e l R o ž m a - n i ć , B a n a c , Z u b o v i ć), kronične upale u dječjoj astmi (V e r o n a) i specifič ne imunoterapije dječje astme (T u r - k a l j). Otvorena je zanimljiva rasprava radi donošenja konačnih smjernica o ovim temama. Sljedeći radni dan počeo je predavanjima kolege H o m ž a k a iz Maribora o učestalnosti polimorfizma R 130Q u djece s astmom, a svoja iskustva o alergijskim karakteristikama djece s astmom u tuzlanskom kantonu iznijeli su kolege B a č a j, H a d ž i b e g a n o v i ć, P a- š i ć, S e l i m o v i ć. O povezanosti serumskog IgE-a i bronhalne hiperreaktivnosti govorio je N . P a v l o v , a dr. T u r k a l j je upozorila na važnost prepoznavanja bolesnika s noćnom astmom. Iskustva o važnosti i značenju praćenja PEF-a djece s astmom iznijela je B. Č i č a k. Vrlo zanimljiva bila su i predavanja satelitskih simpozija MS -a, Altana Pharme i GSK-a. Slijedila su izlaganja mlađih predavača o potrebi nadslojavanja uzorka kondenzata izdaha argonom radi sprje- čavanja utjecaja ambijentalnog zraka (V l a š i ć , D o d i g , Č e p e l a k , P l a - v e c , N o g a l o , T u r k a l j), o važnosti mjerenja parametara na Rtg snimci pluća radi procjene stupnja hiperinflacije u egzacerbaciji astme (B a z i n a , M i l k o - v i ć , P l a v e c , N o g a l o , T u r k a l j), o utjecaju flutikazon propionata na rast djece s astmom (M i h a t o v , V e r o - n a , Č i č a k), o odnosu djelotvornosti i neškodljivosti inhalacijskih kortikosteroida (E r c e g , T u r k a l j , P l a v e c , E r l i c h , N o g a l o), o iskustvima inhalacijske terapije u dnevnoj bolnici (Ć ur i ć, M a n d i ć, B a š i c a, V u č e m il o v i ć, Š i m u n o v i ć), o dostupnim metodama plućne funkcijske dijagnostike u djece do 5. godine (P l a v e c , Z i - m i ć , M a l o č a , E r c e g , T u r k a l j , N o g a l o) te o učestalosti upala pluća u Klinici za dječje bolesti Tuzla (H a s a - n o v i ć , H a d ž i b e g a n o v i ć , P a - š i ć , S e l i m o v i ć). Simpozij je završio šarolikim izborom tema iz pedijatrijske pulmologije o važnosti prepoznavanja benigne prolazne hiperfosfatazemije s prikazom slučaja (J e l č i ć , D o d i g , D e m i r o v i ć , R i c h t e r , Č e p e l a k , P e t r i n o - v i ć), prikaz slučaja koštane tuberkuloze (R a o s , D j a p i ć , T j e š i ć - D r i n - k o v i ć), pokazani su rezultati o korisnosti praćenja koncentacije hsCRP-a u djece inficirane mikobakterijom tuberkuloze (D o d i g , G a l e z , K r i s t i ć - K i - r i n , Z o r i č i ć - L e t o j a , K o v a č , N o g a l o), o učestalosti i važnosti patološ kog GER-a u djece sa cističnom fibrozom. Trudom i požrtvovnošću domaćina na čelu s dr. V l a d o m D r k u l e c o m , u ugodnom društvu proveli smo zajedničko slobodno vrijeme, uživajući u ljepoti grada Požege i okolice. Ovaj jubilarni simpozij stručnog društva zacijelo će svojim zaključcima pridonijeti boljem liječenju naših malih bolesnika.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 52, No 1, siječanj - ožujak 2008
Autori: I. Mihatov Štefanović
Referenca rada:
DOI: