Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 21. Seminar za liječnike i medicinske sestre, Split, 19.-23. travnja 2004.

I ove je godine vrlo uspješno održana još jedna Hrvatska proljetna pedijatrijska škola za liječnike i medicinske sestre u Splitu. Ovo je bio već XXI. seminar na kojem su sudjelovali i strani gosti. U prepunoj dvorani (blizu 700 sudionika i 69 predavača) sastanak je uz vrlo srdačnu dobrodošlicu otvorio njegov voditelj doc. dr. V j e k o s l a v K r ž e l j, koji je na tome mjestu naslijedio prof. dr. L i v i j a B a l a r i n a. Nakon prigodnih pozdravnih govora te predstavljanja nove pedijatrijske literature tradicionalno je prigodnim koncertom nastupio dječji zbor "Srdelice". Na otvorenju je prikazana i izložba slikarskih radova učenika Osnovne škole "Trstenik". Potom su slijedila uvodna predavanja koje su vodili prof. dr. L i v i o B a l a r i n, doc. dr. V j e k o s l a v K r ž e l j i vms. E l v i r a L a u r a. Prvi je govorio akademik M i r o s l a v R a d m a n o ljudskom genomu, a zatim prof. dr. S l o b o d a n V u k i č e v i ć o značenju otkrića humanog genoma u proalaženju novih lijekova te prof. dr. J o s i p Gr g u r i ć o plaču djeteta između komunikacije i patnje. Poslije podne je započeta prva tema o n e o n a t o l o g i j i. Moderatori, ujedno i voditelji, bili su M i l j e n G a z d i k i E m i l i j a J u r e t i ć. Prvi su predavači bili Janez B a b n i k i L j u b o m i r R o n č e v i ć iz Ljubljane, koji su govorili o oživljavanju novorođenčeta, zatim M e t k a D e r g a n c, također iz Ljubljane, o hipoksično ishemijskoj encefalopatiji novorođenčeta, a M i l j en G a z d i k, E l a P a u č i ć – K i r i n č i ć i S a n d r o B u s i c h o novorođenačkim konvulzijama. Potom je J e l e n a B a b i ć iznijela referat o ultrazvuku mozga novorođenčeta, a Z l a t a M o d r u š a n – M o z e t i č o registru rizične djece. Idući je dan E m i l i j a J u r e t i ć govorila o mehaničkoj ventilaciji novorođenčadi, V e s n a B e n j a k o ravnoteži vode, elektrolita i acidobaznog statusa novorođenčeta a J u l i j e M e š t r o v i ć o parenteralnoj prehrani novorođenčadi. O enteralnoj prehrani novorođenčeta kao zalogu za budućnost govorili su I g o r P r p i ć, A l e n k a V u k e l i ć, R o b e r t K r a j i n a, S a n ja Z a p u t o v i ć i R a d o j k a S a m a r d ž i j a, a I v a n k a F u r l a n, M i r o s l a v a B a r l e i M i l a D r u ž i ć o novorođenačkoj žutici. O smetnjama koagulacije u novorođenačkoj dobi referirali su M i l a n S t a n o j e v i ć i B r a n k a K o p r č i n a. Poslije podne prvi su govorili I v o B a r i ć, K s e n i j a F u m i ć, M a r t i n Ć u k i M i l j e n k a M a r a d i n o osnovnim metaboličkim pretragama, njihovim indikacijama i evaluaciji, V o j k o R o ž m a n i ć, K r i s t i n a L a h - T o m u l i ć, M i l j e n G a z d i k i V l a d i m i r A h e l o sepsi i meningitisu u novorođenčeta, a V j e k o s l a v K r ž e l j o novorođenačkom osteomijelitisu. Potom su S t i p e B a t i n i c a i M a r k o B e g o v i ć govorili o urođenim anomalijama koje zahtijevaju hitno kirurško zbrinjavanje, a V l a d i m i r A h e l, N e v e n Č a č e, S a n d r o D e s s a r d o i V o j k o R o ž m a n i ć o ulozi rane dijagnostike i liječenja prirođenih srčanih grješaka, te M i l j e n G a z d i k, V o j k o R o ž m a n i ć, V l a d i m i r A h e l i I n g e V l a š i ć – C i c v a r i ć o etičkim problemima u neonatologiji. Trećega dana bila je na programu g e n e t i k a. Moderatori su bili prof. dr. I n g e b o r g B a r i š i ć i prof. dr. D a v o r B e g o v i ć. Voditelj je bila prof. dr. I n g e b o r g B a r i š i ć. Prva je govorila S a n j a K a p i t a n o v i ć o molekularnoj genetici i personalnoj medicini, zatim I n g e b o r g B a r i š i ć, I v a n a S a n s o v i ć, J a s n a K n e ž e v i ć i J a s m i n a P a v e l i ć o genetičkim uzrocima oštećenja sluha, te D a r k o R i c h t e r i J a d r a n k a S e r t i ć o ulozi genomske analize u primarnim imunodeficijencijama. I s k r a P e t k o v i ć je govorila o molekularnoj citogenetici u dijagnostici mikrodelecijskih sindroma a K r i s t i n a C r k v e n a c – G o r n i k, Z o r a n a G r u b i ć, I v a n a T o n k o v i ć – Đ u r i š e v i ć, D u b r a v k a M u ž i n i ć, D a v o r B e g o v i ć i V e s n a K e r h i n – B r k l j a č i ć o primjeni mikrosatelitskih lokusa u prenatalnoj dijagnostici najčešćih aneuploidija. Idućeg su dana I v o B a r i ć, M i l j e n k a M a r a d i n i K s e n i j a F u m i ć govorili o racionalnoj dijagnoctici nasljednih metaboličkih bolesti, K s e n i j a F u m i ć, I v o B a r i ć, M i r a n d a M r š i ć i M i l j e n k a M a r a d i n o lizozomskim bolestima nakupljanja – suvremenoj dijagnostici i novim mogućnostima liječenja, te J a s m i n k a P a v e l i ć o genetskom liječenju u pedijatriji. Nakon njih u idućoj skupini predavača B o j a n a B r a j e n o v i ć – M i l i ć govorila je o invazivnim i neinvazivnim metodama prenatalne dijagnostike, V i d a Č u l i ć o dijagnostici i praćenju intrauterinih infekcija, a F e o d o r a S t i p o l j e v o prenatalnom probiru plodova rizičnih za pojavu kromosomskih i genskih poremećaja. V l a d i m i r S a r n a v k a iznio je zapažanja o novorođenačkom skriningu a D a r i n k a Š i m u n o v i ć – G l a m u z i n a o minor malformacijama i njihovom značenju u neonatologiji. Na kraju su I n g e b o r g B a r i š i ć, Vi š n j a T o k i ć, G i o r g i e P e t k o v i ć, Z l a t a M o d r u š a n – M o z e t i ć, Z l a t a B e e r, A d e l e Ž u že k, N e n a d V o n d r a č e k, M i r n a M i l e v o j – R a ž e m, M a j a M r š i ć – T o t h i I v o L i g u t i ć iznijeli referat EUROCAT – važnost epidemiološkog praćenja prirođenih mana.
Posljednjeg dana iznesena je treća tema - o f t a l m o l o g i j a. Moderator je bio prof. dr. V j e k o s l a v D o r n, a uz njega je voditelj bio i prof. dr. M i l a n I v a n i š e v i ć. Prvi su A n d r e a L a n g m a n n, S u s a n n e L i n d n e r i H e r w i g G s c h e l s Očne klinike Sveučilišta u Grazu iznijeli referat pod naslovom “ The organisation of children' s ophthalmologic care in Austria”. Zatim je T a t j a n a F i l i p o v i ć održala referat o problematici retinopatije prematurorum, a M u s t a f a S e f i ć iz Sarajeva o kongenitalnom glaukomu. T i h o m i r Ć u r k o v i ć, T o m i s l a v J u k i ć i I v a n a L o v r i ć govorili su o kongenitalnoj katarakti, K s e n i j a K a r a m a n o uveitisu u dječjoj dobi, a V e n e r a L a k o š – K r ž e l j o strabizmima dječje dobi. O vidu i vidnoj oštrini u male djece govorila je L j u b i c a D o r n a M i l a n I v a n i š e v i ć, L o v r o B o j i ć, V e l j k o R o g o š i ć i V i t o m i r V i š i ć o konjunktivitisu dojenčadi. Na kraju su L j u b i c a D o r n, V j e k o s l a v D o r n i S t j e p a n V l a h o v i ć iznijeli referat o očnim ozljedama u dječjoj dobi.
Istodobno s liječničkim seminarom održan je i onaj za m e d i c i n s k e s e s t r e. Teme su bile iste. Moderatori su bili vms. D r a g i c a B e š t a k i doc. dr. V j e k o s l a v K r ž e l j. Uz medicinske sestre predavači su bili i liječnici koji su izlagali na spomenutom seminaru, što se ponovo pokazalo vrlo korisnim. I ovdje je dvorana bila uvijek ispunjena. Uz glavni, na seminaru se odvijao i d o d a t n i p r o g r a m. Tako je održan sastanak inicijativnog odbora za osnivanje Hrvatskog društva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu. Održan je i sastanak Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva, te onaj Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Sastao se i Izvršni odbor pedijatrijske sekcije Hrvatske udruge medicinskih sestara. Istodobno su naručena predavanja organizirale tvrtke Nestle (prof. dr Sanja Kolaček), Procter & Gamble (dr. Slobodna Murat – Sušić) te Formasana (dr. Ljiljana Škrinjar).
I d r u š t v e n i p r o g r a m je bio dinamičan i bogat. Prvog je dana organiziran domjenak dobrodošlice uz koncert u Muzeju hrvatskih arhroloških spomenika. Organizirano je i razgledanje Dioklecijanove palače te predstava u kazalištu. Pretposljednji dan je priređena svečana večera. Organiziran je i vrlo uspjeli izlet u Omiš i kanjon Cetine. Ponovo treba naglasiti vrlo dobru organizaciju seminara, kako liječničkog tako i sestrinskog. Na svakom se koraku osjetila briga domaćina. Nakon prof. L i v i j a B a l a r i n a sad je seminar također izvrsno vodio doc. dr V j e k o s l a v K r ž e l j, koji je bio duša sastanka. Pomagao mu je dr. L u k a S t r i č e v ić te administrativni tim s gospođom M i r j a n o m B o g d a n o v i ć i s medicinskim sestrama.
Na kraju opet preporučamo ovu jedinstvenu školu i mladim pedijatrima i liječnicima opće prakse kao i srodnim strukama te medicinskim sestrama. Čestitamo moderatorima, voditeljima kao i splitskim pedijatrima i sestrama. Vrlo iscrpan zbornik seminara, dobrodošao svakom pedijatru, pogotovu mlađem ili specijalizantu, može se nabaviti na Dječjoj klinici Split (www.kbsplit-hr/ htm.hpps ).

Prof. dr. sc. Slavko Perović
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: