Akademija za razvojnu rehabilitaciju u Hrvatskoj

U području habilitacije djece s neurorazvojnim poremećajima u Hrvatskoj postoji nedostatak stručnjaka, koji su uz to neravnomjerno raspoređeni i uglavnom koncentrirani u većim središtima. Budući da se habilitacija djece u svijetu brzo razvija, potrebno je i u nas uvoditi nove metode te usavršavati postojeće. Primjenom novijih metoda u ranoj dobi moguće je postići bolji oporavak funkcije, pa čak i u teško oštećene djece bolju funkciju i kvalitetu življenja. I obiteljima djece s neurorazvojnim poremećajima potrebno je više edukacije i potpore u provođenju liječenja i njezi njihove djece.
Akademija za razvojnu rehabilitaciju osnovana je 1997. na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićava 16. Članovi Akademije su interdisciplinarni stručnjaci, liječnici i terapeuti različitih specijalnosti. Broj članova se povećava iz godine u godinu od 169 na osnivačkoj skupštini 1997. do 404 prošle godine. Glavne aktivnosti Akademije obuhvaćaju: stručno usavršavanje liječnika i terapeuta u području razvojne habilitacije, podučavanje roditelja, odgajatelja i učitelja u primjeni i provođenju terapijskih postupaka u djece s neurorazvojnim odstupanjima te publikacije iz područja razvojne rehabilitacije za stručnjake i roditelje.
Specifični ciljevi Akademije su promicanje interdisciplinarnog pristupa u razvojnoj rehabilitaciji te primjena terapijskih metoda u ranom djetinjstvu koje se još ne primjenjuju u Hrvatskoj. Kako bi ostvarila primjenu novih metoda, Akademija surađuje s međunarodnim institucijama i stručnjacima.
Tijekom posljednjih pet godina Akademija je organizirala više tečajeva, kojih su voditelji bili međunarodni stručnjaci. Neki o tih tečajeva već su pridonijeli primjeni navednih dijagnostičkih i terapijskih metoda u Hrvatskoj. "Münchenska funkcionalna razvojna dijagnostika 1.-3. godine" (T h. Hellbrugge, S. Rank), "Rana komunikacija i interakcija, te regulacijski poremećaji” (H. and M. Papoushek), "Senzorička integracija J. Ayres “ (Christiane Kull) svi iz Njemačke Akademije za razvojnu rehabilitacju iz Münchena, zatim “Miofunkcionalna terapija orofacijalnih diskinezija“ , “Priprema tijela za logopedsku terapiju, Kost” (C. Hockenjos, Susanne Codoni, Basel, Švicarska).
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 47, No 2, travanj-lipanj 2003
Autori: V. Mejaški Bošnjak
Referenca rada:
DOI: