Upute recenzentima

Uredništvo će Vam biti zahvalno ako se prihvatite recenzije i vratite rukopis do naznačenog roka. Ako ne možete recenzirati priloženi rad, lijepo Vas molimo da rukopis odmah vratite i da nam pomognete predlaganjem drugog, mjerodavnog recenzenta.
Ako smatrate da bi osim Vas trebalo konzultirati još nekog recenzenta /multidisciplinarna ili granična tema/, navedite to u recenziji i predložite odgovarajućeg stručnjaka. Recenzent svojim ocjenama i sugestijama najviše doprinosi poboljšanju recenziranog rada i na taj način neposredno poboljšava kvalitetu našeg časopisa; na njegovom se mišljenju temelji odluka Uredništva. Svaki prispjeli rad šalje se dvojici recenzenata. Ako se njihova mišljenja ne slažu, rad se šalje još jednom recenzentu ili o sudbini rada odlučuje Uredništvo. Autori i recenzenti su anonimni.
Molimo Vas da uzmete u obzir da radove upućuju i vrlo mladi autori od kojih mnogi ne rade u znanstvenim ustanovama. Njima treba naročito pomoći sugestijama ukoliko je njihov rad neprikladan oblikom, a sadrži vrijedna zapažanja i poruke.

Biti će naročito korisno ako se u recenziji osvrnete na slijedeća pitanja:
 • pripada li rad svojim sadržajem u jedno od područja kojima je časopis namijenjen te odgovara li kvalitetom kriterijima časopisa
 • je li naslov rada dovoljno jasan i sažet
 • odgovara li sadržaj rada naslovu
 • sadrži li sažetak bitne rezultate i kratki zaključak
 • ima li rad sve potrebne dijelove: Uvod, Ispitanici /ili Materijali i metode/, Rezultati, Rasprava, Zaključak
 • jesu li eksperimentalne metode opisane dovoljno jasno da bi ih drugi i istraživači mogli ponoviti
 • jesu li likovni prilozi /slike, grafikoni, tablice/ nužni, informativni, dobro uklopljeni i opisani, tehnički ispravni i prikladni za tisak
 • jesu li sve kratice dobro napisane i pojašnjene
 • jesu li stručni termini u tekstu usklađeni s uobičajenima
 • jesu li literaturni podatci navedeni redosljedom pojavljivanja u tekstu i napisani po uputama. Molimo da provjerite dostupne reference. Citira li autor većinom noviju literaturu, domaće autore, izostavlja li one koji se ne slažu s njegovim tezama, navodi li tuđe misli bez citiranja
 • za izvorne članke i znanstvene preglede treba navesti u čemu se sastoji njihov znanstveni doprinos
 • ako smatrate da rad zavrjeđuje da ga nadopunite svojim osvrtom /vlastitim iskustvom, podatcima iz literature/, bili bismo Vam na tome zahvalni. U tom slučaju dogovoriti ćete s urednicom da se osvrt objavi u istom broju sa odgovarajućim radom.